AcDieu225
Co Vang Tammy

Free Hit Counters
Web Site Hit Counters

Acdieu

Thân khuyển mã

Khi chưa có được Thái bình
Có rồi mới biết dân mình nhát gan 
Ra đường thì sợ công an
Nói năng lạng quạng chúng phang bể đầu
Cho dù lòng có âu sầu
Cũng đành ngậm miệng lầu bầu, mình ên !

Lãnh tụ chúng tao ngồi trên
Một lòng bán nước, bây rên nỗi gì?
Chống đối, bỏ tù tức thì
Nếu không cúi mặt, tao đì quanh năm
Muốn sống thì phải ngậm tăm. 
"Tự- ro , Rân-chủ" xa xăm, chớ màng
Tụi bây đừng có làng chàng
Hãy ngoan sống kiếp cơ hàn, ngựa trâu.
Đừng trông chờ đến năm Châu
Bay chết mặc xác, hơi đâu giúp mày!
Mau mau mang lấy cái cày
Xã-hội chủ-nghĩa mà cày cho nhanh
Để đảng dâng hiến đàn anh. 
Những điều hứa phải thi hành như sau:
Thứ nhất dâng "Hoàng, Trường Sa."
Thứ hai dâng "Biển" bao la cho Tàu
Thứ ba, dâng "Ải Nam-Quan"
Thứ tư dâng "Quặng ", thứ năm dâng "Rừng"
Thứ sáu, dâng "Thác " mở đường
Thứ bảy, "bỏ ngõ " gian thương Tàu vào
Thứ tám, "chà đạp " đồng bào
Thứ chín," thanh lọc " tên nào khác phe. 
Thứ mười, mau "sáp nhập "nghe.
Nước Việt thành "tỉnh xép re " của Tàu

Chỉ mong giữ ghế, làm giàu
Bỏ công khuyển mã theo Tàu bao năm
Mặc ai dựng Nước ngàn năm
Bán...ngàn năm ấy, có nhằm nhò chi ?
Miễn là còn đảng, còn mình.

Sao dân Việt mãi làm thinh?
Để cho cọng ghẻ kinh khi làm càng?
Bọn chúng vì sợ suy tàn
Nên dùng toàn bọn công an, côn đồ. 
Hỡi anh "bộ đội cụ Hồ"
Sao không nắm lấy cơ đồ, đái công?
Người Việt: Sĩ, Nông, công, thương
Chúng ta nhất quyết đồng lòng đứng lên
Dẹp cọng bán nước sang bên
Cứu nguy Tổ Quốc, vững bền Việt Nam.

Cali

AcDieu

Tin Buồn

2014

01-2014

02-2014

TIME