AcDieu225
Co Vang Tammy

Free Hit Counters
Web Site Hit Counters

Acdieu

Mời xem Tượng đài chiến sĩ Mỹ-Việt ở các nơi

Mời xem Tượng đài chiến sĩ Mỹ-Việt ở các nơi


Tượng đài chiến sĩ Úc-Việt, Brisbane,Australia

Tuong dai chien si  Uc-Viet, Brisbane,Australia


Tượng đài chiến sĩ Úc-Việt, Victoria,Australia

Tuong dai chien si  Uc-Viet, Brisbane,Australia
Tượng đài chiến sĩ Vietnam, Nannup,Australia

Dai chien si Vietnam, Nannup,Australia
Tượng đài chiến sĩ Úc-Việt, Aldelaide,Australia

Tuong dai chien si  Uc-Viet, Aldelaide,Australia
Tượng đài chiến sĩ Úc-Việt ,Victoria, Australia

Tuong dai chien si Viet-My , Orlando, Florida
Tượng đài chiến sĩ Việt-Mỹ , Orlando, Florida

Tuong dai chien si Viet My , Orlando, Florida

 
Tượng đài chiến sĩ Việt-Mỹ , Orlando, Florida

Tượng đài chiến sĩ Việt-Mỹ , Bellaire, Houston

Tuong dai chien si Viet-My , Bellaire, Houston

 
Quảng trường đài chiến sĩ Việt Mỹ,Bellaire ,Houston

Tuong dai chien si Viet-My Houston ( nhin dang truoc)

 
Tượng đài chiến sĩ Việt-Mỹ Houston (nhìn đằng trước)


Tuong dai chien si Viet-My Houston ( nhin dang sau)

 
Tượng đài chiến sĩ Việt-Mỹ Houston ( nhìn đằng sau)


Tượng đài chiến sĩ Viet-Mỹ , Westminster, California

 

Tuong dai chien si Viet-My , Westminster, California

 Tuong dai chien si Viet-My , Westminster, California
Tượng đài chiến sĩ Việt-Mỹ , Wichita, Kansas

 Dai chien si Viet My, Wichita, Kansas
Đài chiền sĩ Việt Mỹ, Wichita, Kansas

 tuong dai chien si Viet-My Wichita, Kansas ( mo hinh bang thach cao)
Tượng đài chiến sĩ Việt-Mỹ Wichita, Kansas ( mô hình bằng thạch cao)

 tuong dai chien si Viet-My, Wichita, Kansas ( nhin dang truoc)
Tượng đài chiến sĩ Việt-Mỹ, Wichita, Kansas ( nhìn đằng trước)

 
Tượng đài chiến sĩ Việt-Mỹ ,Arlington, Texas

 Tuong dai chien si Viet-My ,Arlington, Texas
Tượng đài chiến sĩ Việt-Mỹ,Arlington,Texas (nhìn đằng trước)

 

AcDieu

Tin Buồn

2014

01-2014

02-2014

TIME